ابدناک

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ساق پایم را بر می چیدم
از حفره ای در پوستین مرداب نمناکم،
لیک از مچ به زیر کنده شدم
که ریشه زده در آن گندخاکم.

ادامه شعر…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>