عشق را نام مبر بدین سادگی

تو را که می بینمبه تو که گوش می دهممی دانم این پیشکش را دارمدر قلبم که هر آینه عاشق تو باشماماعشق را نام مبر بدین سادگیای معشوق ساده دل منکه ای توقدم به مسیری غریب گذاشته ای کنونپر از خاطره های شکسته و باور های خرد شده. ادامه شعر …