هرگز شنیده نخواهند شد

روزی از این روزها شنیده خواهند شد. شعر هایم برای دیوانه های رازدارروزی از این روزها شنیده خواهند شد. شعرهایم از نفرت های دراز نیزروزی شنیده خواهند شد. اما شعر هایم از دوستت دارم های نازهرگز شنیده نخواهند شد. چرا که من به گور خواهم برد آن بالاترین گنجینه ام را … ادامه شعر…