وصل

بسیارها،تنها می خواهمهیچ احساس مشترکی نداشته باشماماوصل باشمبه آن وجود های کمیاب تنها. همانا بت هایتان یاری باقی تان باشدکه احساس مشترکتانهمان باور های خود خواهانه ای استکه شما را به جنگ های خونین وا می دارد.  – رفتن به برزخ