عشق را نام مبر بدین سادگی

تو را که می بینم
به تو که گوش می دهم
می دانم این پیشکش را دارم
در قلبم که هر آینه عاشق تو باشم
اما
عشق را نام مبر بدین سادگی
ای معشوق ساده دل من
که ای تو
قدم به مسیری غریب گذاشته ای کنون
پر از خاطره های شکسته و باور های خرد شده.

ادامه شعر …