هرگز شنیده نخواهند شد


روزی از این روزها شنیده خواهند شد.

شعر هایم برای دیوانه های رازدار
روزی از این روزها شنیده خواهند شد.

شعرهایم از نفرت های دراز نیز
روزی شنیده خواهند شد.

اما شعر هایم از دوستت دارم های ناز
هرگز شنیده نخواهند شد.

چرا که من به گور خواهم برد آن بالاترین گنجینه ام را …

ادامه شعر…

My donation button!

There are the art
   For free I give up.
There are the art
   Should be put in a shopping cart.

But if you hack and steal
   Download links to get
I wish you to never feel
   At all any regret.

The purpose of fine art
   Is to make you smile by heart.
Buying breaks you apart,
   Yet life has toughened,
So for you here is
   My donation button!