برزخ

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مجموعه شعر برزخ

The dead clown

کاری از مرتض

فهرست:
هرگز شنیده نخواهند شد
• دختر فروشنده
وصل
برزخ
• سکوت
درد های بیشمار
پشت دیوار ها
دلگیر
ابدناک
تپشی نمی شنوم
• باورهای باخته
• شیرینی ها
• خوش آمد
• همه
• حرف های قشنگ
• چرخ روزگار
خانه کجاست؟
• خودکشی
• غربت
تنهایی
• من یک بیگانه هستم
• شغل
• قربانی
• آدم های تکراری
• سوراخ سد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>